Trwa wczytywanie produktów

Gwarancja

 1. Emtigo Sp. z o.o. gwarantuje, iż dostarczone przez nią towary będą odpowiadać ich specyfikacji w chwili dostawy i będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące okresu gwarancji poszczególnych produktów oferowanych przez Emtigo Sp. z o.o. zostały określone w ich opisach dostępnych na stronie internetowej firmy : www.emtigo.pl .
 3. Gwarancja na wydruki wynosi natomiast odpowiednio: dla produktów używanych na zewnątrz (np. flagi) - 1 miesiąc, dla wydruków tekstylnych używanych w pomieszczeniach - 3 miesiące, dla wydruków roll-upów, ścianek na tworzywach sztucznych używanych w pomieszczeniach - 6 miesięcy. Torby transportowe nie są objęte gwarancją.
 4. Ochrona gwarancyjna rozciąga się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Klienta z chwilą dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub w chwili wydania towaru Klientowi w przypadku odbioru osobistego
 6. Emtigo Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wad, wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, niestosowania się do instrukcji Emtigo Sp. z o.o. (ustnych lub pisemnych), przeróbek lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Emtigo Sp. z o.o. oraz za wady powstałe po przejściu ryzyka na Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest zawiadomić Emtigo Sp. z o.o. o wadzie towaru za pomocą formularza reklamacyjnego (dostępnego na stronie ………………………) z dokładnym opisem usterek nie później niż trzeciego dnia po dniu dostarczenia towaru lub nie później niż trzeciego dnia po dniu ujawnienia wady, gdy ta wyszła na jaw później. W przypadku uchybienia powyższym terminom, roszczenia gwarancyjne Klienta związane z wadą wygasają.
 8. Reklamowany towar powinien zostać odesłany do Emtigo Sp. z o.o. w oryginalnym opakowaniu oraz zabezpieczony kartonem, w stanie umożliwiającym jego bezpieczny transport. Towar zwracany powinien być odpowiednio oznaczony kodem wskazanym przez Sprzedawcę, Sprzedawca, zostanie o dacie zwrotu poinformowany z dwudniowym wyprzedzeniem. Towar nieodpowiednio zabezpieczony oraz nieoznakowany nie zostanie przyjęty przez Spółkę oraz zostanie odesłany na koszt Klienta.
 9. Wadliwy towar przesyłany jest na koszt Klienta, a w przypadku uznania reklamacji zostanie refundowany (przez korektę kosztu z faktury sprzedaży o kwotę poniesioną przez Klienta popartą kopią faktury kosztowej Klienta). Koszt odesłania reklamowanego towaru powinien być kosztem przesyłki standardowej, Emtigo Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów przesyłek ekspresowych w procedurach reklamacyjnych. W przypadku, jeśli reklamacja nie zostanie uznana, koszty transportu obciążają Klienta.
 10. Emtigo Sp. z o.o. dopuszcza możliwość rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej przesłanej drogą elektroniczną, bez konieczności odsyłania towaru. Decyzja o sposobie rozpatrzenia należy do administratora sprzedaży.
 11. W przypadku stwierdzenia wad towaru przez Klienta, nie może on podejmować żadnych czynności z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procedury reklamacyjnej.
 12. W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Jord Ewa Czyzewska według własnego wyboru - dostarczy Klientowi w miejsce towaru wadliwego towar wolny od wad albo usunie wadę, chyba że w porozumieniu z m cena za wadliwy towar zostanie obniżona przez Emtigo Sp. z o.o. proporcjonalnie do istniejących i udokumentowanych wad towaru.
 13. Dostawa towaru wolnego od wad lub usunięcie wady nastąpią w możliwie jak najszybszym terminie, uwzględniającym charakter i istotę wady oraz ewentualną konieczność sprowadzenia z zagranicy towaru wolnego od wad lub części zamiennych do naprawy. O terminie Emtigo Sp. z o.o. powiadomi Kupującego niezwłocznie po ustaleniu charakteru wady. Maksymalny termin zaspokojenia roszczenia reklamacyjnego nie może przekroczyć 30 dni roboczych.
 14. Dostawa towaru wolnego od wad realizowana jest na koszt Emtigo Sp. z o.o. do siedziby Kupującego przesyłką standardową. Wysyłka ekspresowa możliwa jest po opłaceniu różnicy w cenie pomiędzy przesyłką standardową a ekspresową przez Kupującego. Możliwa jest wysyłka na inny wskazany przez Kupującego adres pod warunkiem, że jej koszt nie przekroczy kosztu wysyłki do siedziby Kupującego.
 15. Do złożenia reklamacji wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu towaru.
 16. Postępowanie reklamacyjne nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.
 17. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania m.in. z tytułu utraconego zysku wynikającego z realizacji procedury reklamacyjnej.
ZAUFALI NAM
amerigas
auchan
lotto
ministerstowo zdrowia
santander
poznan
bricomarche
kingspan
leroy merlin
leclerc
ofix
naturhouse
brw
aviva
bmw
MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

Emtigo Print – Producent flag i sklep internetowy

ul. Wałbrzyska 1, 60-198 Poznań

Polska

infolinia: 797-616-870

e-mail: biuro@emtigo.pl

e-mail: pawel@emtigo.pl

NIP: 7792469235, REGON: 368036010, KRS: 0000690323